Dr Svetislava Kasapinovića 19

26000

 

Pančevo

Srbija

RS

Reklamacije

​​Saobraznost


U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što Kupac obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da ukloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom robe, odnosno može zahtevati odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora u pogledu te robe.


Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.


Smatra se da je roba saobrazna ugovoru u sledećim slučajevima :

 • Ukoliko roba ima odgovarajuće svojstvo i odgovara opisu koji je dao Prodavac.
 • Ukoliko roba ima svojstva neophodna za redovnu upotrebu robe iste kategorije.
 • Ukoliko roba ima neophodna svojstva potrebna za odgovarajuću upotrebu za koju je Kupac nabavlja.
 • Ukoliko roba po svom kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste, što Kupac može opravdano da očekuje, kao i javna navođenja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, naročito ako su navođenja učinjena putem oglasa ili na ambalaži robe.


U slučaju da otklanjanje nesaobraznosti nije moguće Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora:

 • Ako se nesaobraznost ne može otkloniti popravkom, zamenom uopšte niti u odgovarajućem roku.
 • Ako Potrošač nije u mogućnosti da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u odgovarajućem roku.
 • Ako popravka ili zamena ne može da se izvrši bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe ili njene namene.
 • Ako otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.


Nesrazmerno opterećenje za Prodavca nastaje ako se u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvaraju preterani troškovi, uzimajući u obzir:​

 • Vrednost robe koju bi imala u slučaju da je saobrazna ugovoru.
 • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju.
 • Da li saobraznost može da se otkloni bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.


Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.


Prava Potrošača


Kupac ima pravo da traži odgovarajuću zamenu, određeno umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve popravke pojavi. Nakon prve popravke- ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca i samo u slučaju da je artikal moguće servisirati. Imajući u vidu prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio istu, potrebno je da se popravka ili zamena izvrši u odgovarajućem roku bez značajnih neugodnosti i uz saglasnost Kupca. U slučaju da se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom robe, odgovarajućim umanjenjem cene ili da zahteva raskid ugovora. Otklanjanje nesaobraznosti moguće je izvršiti opravkom robe isključivo uz saglasnost Kupca.


Rešavanje žalbi i mogućnosti izvršenja


Potrošač može podneti žalbe na proizvod ili na aktivnosti prodavca na sledeće kontakt podatke:

Telefon:013/348-471

Mobilni: 063/802-90-90

Web stranica: https://www.jetink.rs

E-mail: lokal@jetink.rs

Adresa za prijem reklamacije: JetInk SZR, Dr Svetislava Kasapinovića 19, 26000 Pančevp


Potrošač može preduzeću, usmeno ili pismeno, saopštiti žalbu koja se odnosi na ponašanje, aktivnost ili propust poslovanja ili osobe koja deluje u interesu ili korist posla, a u direktnoj vezi je sa distribucijom ili prodajom proizvoda potrošačima.


Kupac ima pravo da izjasni reklamaciju u pismenoj ili usmenoj formi. Prodavac ima obavezu da u roku od 8 dana obavestiti Kupca o ishodu reklamacije.Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija.


Zapisnik o žalbi mora da sadrži:​

 • Ime i prezime Kupca
 • Proizvod koji se reklamira
 • Vreme kad se reklamirani proizvod vratio kod Prodavca
 • Broj računa-otpremnice
 • Način i vreme narudžbine
 • Opis o kvaru
 • Postupak reklamacije
 • Vreme zaključivanja reklamacije


Pošiljke Kupac šalje o svom trošku (bez otkupnine) kurirskom službom koju odabere, a povrat novca se vrši islkjučivo bankovnim prenosom na tekući račun Kupca.


Servis i reklamacija robe


Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija.


U slučaju da potrošač reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara i šalje robu na reklamaciju kurirskom službom, u obavezi je da robu adekvatno i bezbedno upakuje za slanje ako je moguće u originalnoj ambalaži.


Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta reklamacije, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.


Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.


Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.


Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.


Rok za rešavanje reklamacije pekida se kada potrošač primi odgovor podavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od pijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana. 


Prodavac u slučaju da odbije reklamaciju:

 • dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču (obrazloženje prodavca o odbijanju reklamacije) 
 • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mugućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.. 


Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. 


Obaveze Prodavca


Prodavac snosi odgovornost za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na Potrošača. Ako nesaobraznostnastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na Kupca, postoji mogućnost da je nesaobraznost postojala i u trenutku prelaska rizika na Potrošača, izuzev ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.


Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i originalnom ambalažom tj. u potpunosti onakvom kakva jedobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.


Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu.Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, zatim izjašnjenje o zahtevu Potrošača, konkretan predlog i rok za rešavanje. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od danapodnošenja reklamacije.


Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da ispuni zahteve Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Rok za rešavanje reklamacija moguće je produžitisamo jednom.


Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne želi da prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući- tada će Kupcu biti vraćen iznos kupoprodajne cene prizvoda.


Uslovi za ostvarenje prava na saobraznost


Uslov da Kupac ostvari pravo na saobraznost je da pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru- priloži uz neispravan artikal i dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, kao i neoštećenu ambalažu i račun-otpremnicu. Pored toga potrebno je navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača.


Pre provere dokumentacije i navedenih nije moguća zamena delova.


Gubljenje prava na saobraznost


Prodavac nije u obavezi da preuzme bilo kakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca. Ukoliko se utvrdi fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne snosi odgovornost- Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već dacenu umanji za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja.


Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja ili kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom od strane Kupca. Pravo nasaobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.


Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

Ukoliko kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa. Takođe će biti naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će biti isporučen na adresu Potrošača tek nakon što Kupac uplati Prodavcu na tekuci račun sve nastale troškove.


Pravo na saobraznost ne može se ostvariti ako je do oštećenja ili kvara robe došlo u toku transporta, nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač treba da ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda prilikom preuzimanja istog. U suprotnom, naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.


Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla, a ne na njegovufunkcionalnost. Podrazumeva se da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Potrošača navedenih u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.


Garancija


Garantujemo da je svaki proizvod 100% nov, bez oštećenja i spreman za upotrebu u smislu da neće oštetiti Vaš štampač u bilo kom pogledu. Zagarantovana su sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača.


Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.


Po Vašolj želji, imate sledeće mogućnosti:

Možete zatražiti popravku ili zamenu, osim ako je nemoguće udovoljiti zahtevu po Vašem izboru ili bi Prodavac prouzrokovao nesrazmerne dodatne troškove u ispunjavanju Vašeg drugog zahteva. Ako niste zatražili ili niste mogli da zatražite popravku ili zamenu, možete zahtevati naknadu.


Vaša korpa je prazna

Pregledajte naše kategorije i
sigurni smo da ćete naći šta tražite!